Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową z B+ do BB- i
jednocześnie utrzymała stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska.
Aktualizacja ta odzwierciedla przede wszystkim wzmocnioną kapitalizację, jak
również zarządzanie i strategię BOŚ.
Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów
kapitałowych Banku, poprawę zarządzania Bankiem, realizację założeń przyjętych w strategii oraz
ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania Banku w ekspozycje farm wiatrowych w
stosunku do poprzedniego przeglądu Banku.
Obecny poziom ratingu wynika z poglądu Agencji odnośnie ograniczonej możliwości
nadzwyczajnego wsparcia dla Banku ze strony Państwa, głównie w świetle BRRD (Dyrektywa w
sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków).Agencja wyraziła jednak
przekonanie, że instytucje państwowe mogłoby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć
przekroczenia przez Bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział
kapitałowy Państwa w Banku oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju.
Agencja do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu zaliczyła m.in. dalsze
zwiększenie rentowności oraz poprawę jakości aktywów BOŚ.

O firmie
Bank Ochrony Środowiska to polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska. W trzech kwartałach 2018 roku BOŚ
udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,7 mld zł. Kwota umów na finansowanie działań proekologicznych w trzecim
kwartale ub. r. wyniosła 719,8 mln zł i była o 25,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2017. W 2018 roku, w
zdecydowanej większości, kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych. Od początku swojej
działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 20 mld zł.
BOŚ należy do elitarnej grupy spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w
ramach RESPECT Index - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych
społecznie. Przynależność jest potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych
na co dzień w działaniach Banku.
Pod koniec 2018 r. Bank Ochrony Środowiska otrzymał wyróżnienie od J.P. Morgan Chase Bank, N.A. za bezbłędne
realizowanie płatności w walucie USD, na poziomie 99,98 %. Jest to jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich
banków współpracujących z tym amerykańskim bankiem.
Kontakt dla mediów: Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich biuroprasowe@bosbank.pl
Polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska
Informacje o produktach Banku Ochrony Środowiska na www.bosbank.pl

wróć