Segregacja u „źródła” – nowoczesny system wsparcia gospodarki odpadami

Segregacja u „źródła” – nowoczesny system wsparcia gospodarki odpadami

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do implementacji serii działań,
zmierzających do usystematyzowania i usprawnienia gospodarki odpadami, w szczególności
do ograniczenia ilości odpadów komunalnych oraz stopniowego zmniejszenia
udziału w nich odpadów biodegradowalnych. Dodatkowo, zobowiązała się wprowadzić
nie tylko obowiązek selektywnego zbierania odpadów, ale także obowiązek osiągnięcia
przez gminę odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
wybranych frakcji.

Wypełnienie przewidzianych prawem wymogów,
przede wszystkim poziomów recyklingu dla wybranych
frakcji odpadów w wysokości co najmniej
połowy ich udziału w odpadach, wymusza stworzenie
oraz implementację systemu wparcia
gospodarki odpadami, który wprowadziłby w
sposób efektywny działania w zakresie segregacji
odpadów u „źródła”.
Kluczowym elementem systemu, oferowanego
przez firmę c-trace, jak również czynnikiem
bezpośrednio wpływającym na stopień
realizacji celów, są wytwórcy odpadów. To na
tym poziomie systemu należy się skupić, ponieważ
od wytwórców odpadów powinniśmy uzyskiwać rzetelne
dane o stanie obecnym poziomu segregacji i jego zmiany
w czasie. Sam system identyfikacji odpadów jest tylko narzędziem
sprawozdawczym, wymuszającym na właścicielu lokalizacji zmiany w
sposobie myślenia, poczuciu braku odpowiedzialności. Zasadniczą rolę
będzie odgrywała kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców,
bowiem powodzenie w osiągnięciu wyznaczonych limitów recyklingu
będzie głównie zależało od ich postawy. Nie wystarczy jedynie uprzątać
śmieci, trzeba przede wszystkim zadbać o pracę u „źródła”.
Obecnie pomiędzy samorządowcami toczy się zagorzała
dyskusja nad wprowadzeniem obowiązku segregacji
śmieci. Dzisiaj ludzie mają wybór, gdy nie chcą
prowadzić segregacji śmieci, składają deklaracje,
co skutkuje wyłącznie wyższą stawką za
odbiór odpadów. Zdaniem Edwarda Trojanowskiego
ze Związku Gmin Wiejskich RP
takiej możliwości być nie powinno, gdyż jest
to równoważne z przyzwoleniem na brak
segregacji. Niezależnie czy obligatoryjna
segregacja wejdzie w życie czy nie (ok. 80%
ludzi w Polsce deklaruje segregację śmieci),
należy zdefiniować, kiedy można uznać odpady
za segregowane, tym samym zastanowić się nad
skutecznym narzędziem sprawozdawczym oraz kontrolnym,
które w sposób rzetelny stwierdzi, czy mieszkańcy
faktycznie segregują odpady. Za rozwiązanie można przyjąć tzw.
„poziom segregacji”, który jest ilorazem masy surowców wtórnych
oraz całkowitej masy odpadów komunalnych odebranych z danej
lokalizacji w określonym przedziale czasu. Można założyć, że dany
wskaźnik będący na poziomie co najmniej 50%, będzie rzetelną informacją
o spełnieniu obowiązku segregacji przez daną lokalizację.
Dodatkowo możliwym jest udokumentowanie błędnej segregacji lub
jej braku metodą fotograficzną. Zdjęcia z dokładną datą oraz koordynatami
GPS wraz z wyżej wspomnianym wskaźnikiem mogą być
podstawą do wyciągnięcia konsekwencji niestosowania się do deklarowanej
segregacji.
Wychodząc naprzeciw wymogom podnoszenia poziomu recyklingu,
tym samym szerzenia kultury segregacji śmieci, firma c-trace proponuje
stworzenie wspólnie systemu identyfikacji odpadów, który w sposób
efektywny wprowadza działania w zakresie segregacji u „źródła”. System
opiera się na trwałych i nowoczesnych komponentach, jak również
na oprogramowaniu, dzięki któremu w czasie rzeczywistym możemy
sprawdzać zarówno działania wykonawcy, jak i realizację obowiązku
zadeklarowanej przez mieszkańców segregacji odpadów. Zaczynamy u
„źródła”.
mgr inż. Aleksander Kamoda
Kierownik ds. sprzedaży i realizacji projektów c-trace Sp. z o.o.

wróć