§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki funkcjonowania portalu

internetowego Polska Ekologia 24(zwanego dalej Portalem) dostępnego pod adresem

http://polskaekologia24.pl.

2. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Portal jest Polska Ekologia Robert Dębicki

zwana dalej Administratorem z siedzibą w Rynek 4 lok. 17, 62-300 Września, powiat

wrzesiński, woj. wielkopolskie, NIP: 7891252148, REGON: 639545489.

3. Regulamin określa warunki świadczenia przez Administratora, jak również warunki

zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania

reklamacyjnego. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że zapoznał się z

zapisami niniejszego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Kontakt z Administratorem Portalu możliwy jest poprzez adres e-mail

robert.debicki@polskaekologia.com.pl, pod numerem tel.: (0-61) 897 82 64, tel./fax: (0-

61) 897 82 42, tel. kom.: 602 29 59 52.

§ 2 Definicje

Portal - jest to platforma informatyczno-informacyjna o nazwie Polska Ekologia 24

podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez Polską Ekologię Robert

Dębicki – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – umożliwiająca

Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych

przez Polską Ekologię Robert Dębicki, dostępna pod adresem www.polskaekologia24.pl.

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz

Użytkowników portalu.

Użytkownik – osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do

czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez portal lub osoba małoletnia

i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem, że uzyskała

15

zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z portalu. Administrator zakłada, że osoba

korzystająca z portalu, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, uzyskała

zgodę przedstawiciela ustawowego na tego typu korzystanie.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji na portalu poprzez

podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik Biznesowy – podmiot posiadający osobowość prawną, który dokona rejestracji

na Portalu celem zaprezentowania własnej oferty: firmy lub/i Towaru lub/i usług, na Portalu.

Ekspert – instytucja naukowa, przedsiębiorstwo, osoba fizyczna bądź organizacja non-profit

udzielająca fachowych odpowiedzi w panelu informacyjnym prezentującym nowe

proekologiczne technologie.

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia na Portalu,

wykupione przedterminowo przez Użytkownika i na pewien okres.

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza

on dane i zarządza nimi; konto prowadzone jest dla Użytkownika pod nazwą (login), które

zawiera dane Użytkownika i powstaje w wyniku rejestracji przez Użytkownika na portalu.

Wyszczególnia się dwa rodzaje kont w ramach portalu: konto prywatne i konto firmowe.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez portal Polska Ekologia 24, w tym:

1. Nowe technologie – baza przedsiębiorstw i panel informacyjny prezentujący nowe

proekologiczne technologie wyposażony w system zapytań umożliwiający utworzenie

przez Użytkownika zapytania w tematyce portalu, a następnie jego rozesłanie według

słów kluczowych do firm mogących udzielić fachowych odpowiedzi; wszystkie

zapytania oraz odpowiedzi wraz z informacjami na temat Eksperta są publikowane na

forum wchodzącym w skład panelu.

2. Styl życia – system katalogowania i wyszukiwania usług związanych z ekologią, w

tym przede wszystkim agroturystycznych i związanych z rekreacją.

3. Gospodarka odpadami – system ewidencjonowania odpadów.

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora, wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników z

należytą starannością.

16

2. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam

innych portali konkurencyjnych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24

godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą,

aktualizacją systemu oraz serwera.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi odpłatnej na

rzecz Użytkownika w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez

ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

5. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od

administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów

wypowiedzi, utworów bądź publikacji w przypadkach, gdy dana treść:

a) narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób

trzecich;

c) zawiera treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub

narodowość;

d) godzi w przekonania religijne lub polityczne;

e) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

f) sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie

środowiska;

g) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy email;

h) jest w formie obraźliwej lub wulgarnej;

i) będzie zawierać elementy utrudniające poprawne wyświetlanie witryny.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

17

a) Zachowania Użytkowników w ramach Portalu oraz treść wpisów umieszczanych

przez Użytkowników oraz Ekspertów, a także za ewentualne naruszenia przez

nich praw autorskich osób trzecich.

b) Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów wynikających z transakcji

kupna-sprzedaży, zawartych pomiędzy: Użytkownikami, w tym za wypłacalność

Użytkowników.

c) Jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów/usług sprzedawanych przez

Użytkowników w transakcjach kupna-sprzedaży.

d) Prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników.

e) Formę i treść materiałów o charakterze komercyjnym pochodzących ze źródeł

zewnętrznych w stosunku do Portalu, zamieszczanych przez Użytkowników.

f) Jakość sprzętu posiadanego przez Użytkownika, służącego do korzystania z

portalu.

g) Niepełne funkcjonowanie lub brak funkcjonowania Portalu spowodowane

awariami czy też czynnościami konserwacyjnymi.

h) Błędy zawarte w serwisach informacyjnych, w tym także w opiniach Ekspertów.

i) Konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie

oraz za niewłaściwe skutki zastosowania się do opinii Ekspertów przez

Użytkowników.

j) Wiarygodność i aktualność danych zawartych na stronach, do których można

uzyskać dostęp poprzez Portal. Fakt zamieszczenia na Portalu linku nie stanowi

potwierdzenia przez Portal strony lub adresu internetowego.

§ 4 Wymogi techniczne

1. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla

Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów

operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, jednak nie

gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia

korzystanie z Portalu.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z

Portalu to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub nowsze wersje, Mozilla

Firefox 3.0 lub nowsze wersje, Google Chrome 2.0 lub nowsze wersje, Opera 9.0 lub

nowsze wersje, Safari 3.0 lub nowsze wersje.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  • · hardware,
  • · połączenie z siecią Internet,
  • · przeglądarkę internetową,
  • · inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga

posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 5 Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na portalu należą do

Administratora Portalu, a w przypadku utworów publikowanych przez Ekspertów do

ich autorów.

2. Korzystanie z utworów oraz innych elementów zawartych na stronach portalu, nie

oznacza nabycia przez gości lub użytkowników jakichkolwiek praw do utworów.

3. Zabronione jest w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz przesyłanie lub w

innym sposób przetwarzanie utworów dostępnych przez portal, rozpowszechnianie

utworów publikowanych na stronach portalu.

22

4. Użytkownicy mogą korzystać z utworów publikowanych na portalu wyłącznie w

ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o

prawie autorskim, Prawa własności przemysłowej.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na

stronach portalu treści, chyba, że Ekspert w formie oświadczenia postanowi inaczej;

niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów,

naruszających prawo, dobra osób trzecich chronione prawem, zasady współżycia

społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne, niż określone w regulaminie sposoby korzystania z utworów

udostępnianych w ramach portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora

Portalu lub Eksperta udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw

autorskich będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo.

§ 6 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług oraz w celach

marketingowych i statystycznych.

2. Podczas zakładania Konta w Portalu Użytkownik podaje dane, o których mowa w § 4

pkt. 5.

3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak

również prawo do ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym

zgodnie z obowiązującym stanem.

5. Administrator dba o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie

działalności Portalu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą

ujawniane innym osobom ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody

osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

23

6. Wszelkie dane gromadzone podczas aktywności Użytkownika na stronie są

odpowiednio przechowywane i zabezpieczane oraz wykorzystywane wyłącznie na

potrzeby Portalu.

7. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych na Portalu mogą być

udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących

przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości

zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora

poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczonych usług

należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: robert.debicki@polskaekologia.com.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 7 dni roboczych

liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez

zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych

w ramach Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez

Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu

zmienionego Regulaminu.

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu oraz

o możliwości i sposobie ich akceptacji podczas pierwszego (po ogłoszeniu zmian)

logowania do Portalu.

3. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu

Użytkownik nie złoży oświadczenia o zamknięciu i usunięciu konta, przyjmuje się, że

wyraża zgodę na zmianę Regulaminu.

4. Wszelkie spory prawne związane z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane przez

polski sąd powszechny właściwy według siedziby Portalu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.