Zdaniem polskich obywateli firmy niewystarczająco angażują się w przeciwdziałanie zmianie klimatu

Zdaniem polskich obywateli firmy niewystarczająco angażują się  w przeciwdziałanie zmianie klimatu

Oferowane przez firmy produkty i usługi nie odpowiadają gotowości Polaków do obniżania śladu węglowego: choć 74% Polaków zwraca uwagę na wpływ produktów lub usług na klimat, to z ankiety EBI dotyczącej klimatu wynika, że tylko 23% z nich czuje się wspieranych przez firmy w swoich działaniach i zachowaniach przyjaznych dla klimatu.

LUKSEMBURG, 10 kwietnia 2019 r. – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov, opublikował piątą partię wyników ankiety EBI badającej nastroje obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Ta część wyników przedstawia oczekiwania obywateli dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu przez spółki i przedsiębiorstwa.

Z ankiety wynika, że oczekiwania Polaków względem firm różnią się od oczekiwań obywateli w całej Europie: w Polsce tylko 36% obywateli nie czuje się wspieranych przez firmy w przyjmowaniu postawy przyjaznej dla klimatu, podczas gdy w Europie aż 54% obywateli uważa, że firmy nie pomagają obywatelom w osobistym angażowaniu się w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jednak mimo że Polacy są pod tym względem mniej krytyczni niż średnia europejska, to uważają, że firmy generalnie nie podejmują wystarczających działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwych rozwiązań, które zachęcałyby firmy do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, większość obywateli polskich (62%) opowiedziało się za państwowymi środkami regulacyjnymi. Wynik ten jest wyższy od średniej europejskiej (52%). W ujęciu bardziej szczegółowym 45% Polaków uważa, że najskuteczniejszym środkiem byłyby regulacje i sankcje, natomiast 17% opowiada się za stosowaniem zachęt finansowych w postaci dotacji i ulg podatkowych jako środków motywujących firmy do przejścia na bardziej ekologiczne modele działalności (więcej szczegółów na rys. 1).

Co ciekawe, z ankiety wynika również, że zachowania zakupowe obywateli polskich są ściśle powiązane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu. 74% Polaków uważa za istotny wpływ, jaki kupowane produkty lub usługi mogą wywierać na klimat, przy czym odsetek ten jest wyższy od średniej europejskiej (67%). W ujęciu bardziej szczegółowym wyniki pokazują również zróżnicowane podejście kobiet i mężczyzn do zakupów: 79% polskich kobiet zwraca uwagę na wpływ kupowanego produktu lub usługi na klimat, co stanowi wynik o 11 p.p. wyższy niż w przypadku polskich mężczyzn (68%).

W tym kontekście wyniki badania pokazują wyraźnie potencjalny brak dopasowania między tym, co oferują firmy, a gotowością obywateli do angażowania się w działania na rzecz klimatu przy zakupie produktów lub usług. Dobrze ilustruje to przykład rynku energetycznego – obywatele polscy wskazują na następujące trzy główne bariery jako czynniki, które uniemożliwiają im wykorzystywanie w większym stopniu zielonej energii: 45% pytanych twierdzi, że „nie zawsze jest to możliwe”, 17% uważa to za „zbyt drogie”, a 21% odpowiedziało „nie wiem”.

 

Odsetek odpowiedzi w ostatniej kategorii może świadczyć o braku dostępu do informacji i wiedzy na temat bardziej zrównoważonych źródeł energii.

Na poziomie regionalnym Europejczycy wyprzedzają Amerykanów i Chińczyków pod względem zachowań zakupowych przyjaznych dla klimatu. Zarówno w USA, jak i w Chinach 57% obywateli twierdzi, że zmiana klimatu jest dość ważnym lub bardzo ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów lub usług; zdanie to podziela natomiast 67% Europejczyków. Trzy badane regiony różnią się także pod względem sposobu, w jaki obywatele postrzegają wsparcie w ich działaniach na rzecz klimatu udzielane przez firmy: wsparcia takiego nie czuje tylko 12% Chińczyków i 45% Amerykanów, natomiast w Europie odsetek ten wynosi aż 54%.

Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania na rzecz klimatu i środowiska, skomentowała wnioski z ankiety EBI dotyczącej klimatu: Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga zaangażowania wszystkich, a firmy odgrywają w tym kluczową rolę. Wyniki ankiety pokazują, że obywatele oczekują od firm większego zaangażowania w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jednocześnie należy jasno powiedzieć, że działania w dziedzinie klimatu są dobrą praktyką biznesową i mogą przynieść wymierne korzyści dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. W związku z tym do stworzenia niskoemisyjnej gospodarki przyszłości potrzebne jest połączenie środków zachęty, interwencji regulacyjnej oraz inwestycji. W EBI jesteśmy gotowi robić jeszcze więcej. W 2018 r. EBI zapewnił środki w wysokości 3,9 mld na działania w Polsce, z czego prawie 845 mln EUR na działania w dziedzinie klimatu. Duży udział w tej kwocie miały firmy  sektora prywatnego, do których trafiło około 63 mln EUR w formie pożyczek przeznaczonych na finansowanie działań w dziedzinie klimatu.

Rysunek 1 – Środki zachęty, które zdaniem Polaków mogą najskuteczniej motywować firmy do ograniczania emisji gazów cieplarnianych

-          Państwowe środki regulacyjne 62%, w tym:

  • Regulacje i sankcje 45%
  • Zachęty finansowe/dotacje/ulgi podatkowe dla firm inwestujących w bardziej ekologiczne produkty i procesy – 17%

-          Wspieranie inwestycji w firmy i technologie przyjazne dla klimatu 15%

-          Konkurencja na wolnych rynkach (konkurencja automatycznie zachęci firmy do ograniczania emisji gazów cieplarnianych) 7%

-          Wspieranie badań podstawowych w celu lepszego zrozumienia zmiany klimatu i opracowania technologii przyjaznych dla klimatu 6%

-          Wspieranie usług publicznych i przedsiębiorstw państwowych przyjaznych dla klimatu 4%

-          Wspieranie udostępniania technologii przyjaznych dla klimatu innym firmom, nawet konkurentom 4%

Kontakt z prasą
Dorota Górska
d.gorska@lhse.pl
602 603 222

 

Informacje o ankiecie EBI dotyczącej klimatu

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z globalną firmą YouGov zajmującą się badaniem opinii publicznej i analizą danych, aby przeprowadzić dokładną analizę nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu. Ankieta ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat zmiany klimatu oraz pomóc zrozumieć nastroje i oczekiwania obywateli w zakresie działań w dziedzinie klimatu. W latach 2018 i 2019 zostanie opublikowanych sześć serii danych z ankiety EBI dotyczącej klimatu, z których każda będzie poświęcona innemu obszarowi tematycznemu. W badaniu wzięło udział 25 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego kraju.

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej w Europie i poza nią. Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi działalność w ok. 160 krajach. EBI to największy na świecie podmiot finansujący projekty związane z klimatem. Na działania w dziedzinie klimatu w ciągu pięciu lat do 2020 r. przeznaczył środki w wysokości 100 ml USD.

YouGov

YouGov to międzynarodowa grupa działająca w branży analizy danych. Głównym produktem oferowanym przez nią są dane stanowiące opinie, pochodzące od bardzo aktywnego panelu sześciu milionów osób z całego świata. YouGov łączy ten nieprzerwany strumień danych ze swoją głęboką wiedzą w dziedzinie badań oraz szerokim doświadczeniem w branży, tworząc w ten sposób systematyczną platformę badawczo-marketingową.


 

wróć