„Czy twoje miasto lub gmina ma plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu i chce wprowadzić go w życie?

„Czy twoje miasto lub gmina ma plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu i chce wprowadzić go w życie?

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Każde polskie miasto lub gmina może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek. Chodzi tu zarówno o wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania i usługi niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. Druga transza grantu (30%) zostanie wypłacona po weryfikacji opracowanej koncepcji.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach EUCF, wykorzystają całą kwotę do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku opracowania kompleksowego planu biznesowego i finansowego. Oczekiwanym rezultatem jest przygotowana Koncepcja Inwestycyjna, np. dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu inwestycyjnego przez inwestorów i instytucje finansowe.

Nadrzędnym celem funduszu jest zbudowanie źródła wiedzy merytorycznej na temat projektów
w zakresie zrównoważonej energii, realizowanych w różnych miastach i gminach w całej Europie.

Jako że celem inicjatywy jest również odblokowanie inwestycji publicznych i prywatnych opiewających na kwotę ponad 320 mln euro, EUCF może być również interesujący dla (lokalnych) podmiotów finansowych.

Dlaczego?

Władze samorządowe i grupy gmin zobowiązały się do znaczącego ograniczenia poziomu konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednak, podczas wprowadzania w życie swoich ambitnych planów działań na rzecz klimatu i energii, często napotykają ograniczenia finansowe. Niejednokrotnie nie mają również dostępu do właściwego finansowania. Celem EUCF jest przekształcenie planów na rzecz klimatu i energii w realne projekty mające na celu opracowanie wiarygodnych, stabilnych i odpowiednio zaawansowanych koncepcji inwestycyjnych. Takie koncepcje, które powinny obejmować identyfikację potencjalnych źródeł finansowania projektów,

 

 

 

 

analizę prawną, analizę metod zarządzania, podstawową strategię finansowania oraz plany działania w zakresie realizacji projektów, są warunkiem wstępnym dostępu do różnych źródeł finansowania.

Czas złożyć wniosek!

Obecnie trwa pierwsza tura składania wniosków, która zakończy się 2 października 2020 r. o godz. 17:00. Wyniki poznamy już w grudniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://eucityfacility.eu/. Pod tym samym adresem można złożyć wniosek online.

Cały proces obejmuje kilka prostych kroków. Wsparcie techniczne jest dostępne na stronie www.

Wnioskodawcy mogą się także skontaktować z ekspertem krajowym: ce.poland@eucityfacility.eu.

Ekspert krajowy może:

  • udzielić informacji na temat procesu składania wniosków,
  • pomóc w składaniu wniosku (np. określić potrzeby inwestycyjne i merytoryczne miasta,
    w stosownych przypadkach wskazać obszary łączenia/konsolidacji projektów, wykonać kontrolę jakości/korektę anglojęzycznej treści wniosku).

Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/eucf można zapoznać się z materiałami oraz zapisem webinarium informacyjnego.

Wnioski będą oceniane pod względem określonych kryteriów. Autorzy wniosków, które otrzymają najwięcej punktów, podpiszą umowę grantu.

Ważne, aby samorządy lokalne podjęły próbę rejestracji i wypełnienia wniosku, nawet gdyby nie udało się przejść całego procesu. Dzięki temu na pewno uzyskają informację zwrotną, która pozwoli złożyć lepszy wniosek w kolejnej turze naboru. W ramach instrumentu EUCF odbędą się łącznie cztery nabory wniosków.

Kwalifikowalność

Instrument EUCF jest przeznaczony dla samorządów lokalnych oraz ich zespołów z 27 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii. Może to być SEAP (Plan działań dla zrównoważonej energii)/ SECAP (Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu) opracowany w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów lub inny plan o podobnej ambicji i celach w zakresie klimatu i energii, przynajmniej dla roku 2020.  (Patrz kryteria kwalifikowalności).

 

 

 

Zgodnie z założeniami EUCF zachęca się samorządy lokalne do łączenia sił i zasobów oraz składania wspólnych wniosków, aby zwiększyć ich ambicję oraz szanse na pozyskanie dotacji. Wnioski od jednostek niepublicznych nie będą przyjmowane.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

Instrument EUCF finansuje takie działania, jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, czy też analizy ryzyka, które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być realizowane przez pracowników lokalnej administracji lub ekspertów zewnętrznych.  Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów
i dostępu do usług prowadzących do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: eucityfacility.eu oraz zakładka FAQ.

wróć