Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości. Na terenie gminy znajduje się duży kompleks leśny zwany Puszczą Bieniszewską (22,65 km2), obejmujący cztery rezerwaty przyrody: Sokółki, Bieniszew, Mielno i Pustelnik, stanowiące najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej. Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy. Na jej terenie występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody. Puszcza Bieniszewska to resztki dużego kompleksu leśnego zachowanego do dziś w części rynny głogowsko-pątnowskiej. Wśród zalesionych pagórków kemowych licznie występują małe jeziora. Szczególną rolę wśród nich odgrywają jeziora: Pustelnik, Wściekłe, Skąpe i Mielno, z bujnie rozwijającą się roślinnością szuwarowo-błotną. Ze względu na swoje walory przyrodnicze Puszcza Bieniszewska była i jest obiektem badań naukowych. Dla wielu dokumentów wykonano dokumentację fitosocjologiczną. W położonej 6 km na południe od Kazimierza Biskupiego wsi Posada znajduje się eklektyczny pałac z II poł. XIX, który należał do rodziny Wierusz-Kowalskich. W latach 1899-1951 mieszkał w nim Karol Wierusz-Kowalski (1869-1953), artysta malarz, absolwent słynnej szkoły monachijskiej, bratanek stryjeczny Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Karol, przebywając w Posadzie, przez wiele lat zarządzał również majątkiem swojego stryja położonym w pobliskim Mikorzynie. Gmina Kazimierz Biskupi stanowi atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów.