Grupa Photon Energy przedstawia rekordowe, wstępne wyniki za 2022 r. i szacunki na 2023 r.

Grupa Photon Energy przedstawia rekordowe, wstępne wyniki za 2022 r. i szacunki na 2023 r.

►         W całym 2022 r. spółka zwiększyła przychody o 159,1% do rekordowych 94,223 mln EUR, przekraczając prognozowane 85,0 mln EUR. EBITDA wzrosła o 151,1% do rekordowych 24,062 mln EUR, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami na poziomie 24,0 mln EUR.

►         W całym ubiegłym roku zysk netto spółki wyniósł 2,785 mln EUR w porównaniu ze stratą netto w wysokości 6,433 mln EUR odnotowaną w 2021 r.

►         Po zrealizowaniu celów finansowych na 2022 r. spółka oczekuje osiągnięcie w 2023 r. przychodów w wysokości 150,0 mln EUR (+59,2% r/r) i wyniku EBITDA w wysokości 29,0 mln EUR (+20,5% r/r).

 

Amsterdam – 15 lutego 2023 – Grupa Photon Energy przedstawiła nieaudytowane wyniki finansowe
za IV kwartał 2022 r. oraz za cały rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. W IV kwartale
2022 r. odnotowała rekordowe przychody w wysokości 26,438 mln EUR (+125,3% r/r) i wynik EBITDA
w wysokości 1,209 mln EUR (+17,3% r/r). W całym roku przychody wzrosły o 159,1% r/r do 94,223 mln EUR, przekraczając prognozowane 85,0 mln EUR, podczas gdy wynik EBITDA wzrósł do rekordowych 24,062 mln EUR (+151,1% r/r), zgodnie z wcześniej oczekiwanym poziomem 24,0 mln EUR.

„Ostatni kwartał 2022 r. to nie tylko okres solidnych przepływów gotówkowych i kontynuacji rozwoju projektów inwestycyjnych na naszych kluczowych rynkach, ale także czas realizacji strategicznej dla rozwoju naszego modelu biznesowego akwizycji firmy Lerta, działającej w modelu wirtualnej elektrowni.
W tym okresie zwiększyliśmy nasz wynik EBITDA o ponad 17% oraz realizowaliśmy naszą strategię wzrostu poprzez zakończenie prac budowlanych na projektach o łącznej mocy 32 MWp w Rumunii. Ponadto, w Australii nabyliśmy prawa do projektu „PV plus magazyn energii” o mocy 9,8 MWp/10 MWh, który jest pierwszym naszym hybrydowym projektem w skali przemysłowej i będzie służył jako prototyp
w kontekście przyszłego rozwoju tego typu instalacji na rynkach w Europie. Refinansowaliśmy również portfel naszych instalacji fotowoltaicznych w Czechach, a także, w odpowiedzi na niezwykle istotny wzrost popytu, uruchomiliśmy platformę e-commerce dla klientów B2B, aby wzmocnić pozycję wiodącego dostawcy modułów fotowoltaicznych, falowników i magazynów energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na rok 2023 patrzymy z ekscytacją i będziemy ciężko pracować, aby zwiększyć nasze skonsolidowane przychody i wynik EBITDA odpowiednio do 150 mln EUR i 29 mln EUR”
– skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2022 r.

►         Spółka zwiększyła wartość emisji zielonych obligacji o kuponie 6,50% (Green EUR Bond 2021/2027) o 12,5 mln EUR, do 77,5 mln EUR. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub projektów hybrydowych „PV plus magazyn energii”, a także na instrumenty finansowe służące finansowaniu takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania Spółki, które zostały opublikowane we wrześniu 2021 r.

►         Spółka spłaciła pozostające do wykupu (zgodnie z warunkami emisji) pięcioletnie obligacje korporacyjne EUR 2017/2022 o wartości nominalnej 15,232 mln EUR i kuponie 7,75%.

►         Akcje Photon Energy Group znalazły się w obrocie na wiodącej, niemieckiej platformie giełdowej XETRA, dostarczanej przez Deutsche Börse.

►         Spółka zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. długoterminową umowę refinansowania własnych elektrowni fotowoltaicznych w Czechach. Pozwoliło to uwolnić znaczną, dodatkową płynność po spłacie obligacji 2017/2022 na finansowanie dalszej rozbudowy portfela.

►         W Australii spółka nabyła prawa do projektu „PV plus magazyn energii” o mocy 9,8 MWp/10 MWh. Instalacja ta będzie generowała rocznie około 16,4 GWh energii odnawialnej, która będzie sprzedawana na zasadach rynkowych. Spółka spodziewa się rozpoczęcia budowy projektu pod koniec II kwartału 2023 r.

►         W odpowiedzi na istotny wzrostu popytu na moduły fotowoltaiczne, falowniki i magazyny energii spółka uruchomiła platformę e-commerce dla klientów B2B działającą pod adresem eshop.photonenergy.com, aby wzmocnić swoją pozycję wiodącego dostawcy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

►         Spółka dokonała pełnego przejęcia firmy Lerta, polskiej spółki działającej w modelu VPP (Virtual Power Plant), która zajmuje się agregacją i zarządzaniem rozproszonymi aktywami energetycznymi. W grudniu 2022 r. w aukcji głównej na rok dostaw 2027 organizowanej przez PSE Lerta zakontraktowała jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) o mocy 157 MW, co przełoży się na 63,8 mln zł przychodów (13,6 mln EUR). Sukces ten jest ważnym kamieniem milowym na drodze do uzyskania pozycji wiodącego dostawcy usług DSR w Polsce, z celem 600 MW do 2027 r. i 900 MW do 2030 r.

Wskaźniki finansowe

W IV kwartale 2022 r. spółka ponad dwukrotnie zwiększyła skonsolidowane przychody do 26,438 mln EUR (+125,3% r/r). Pomimo niższego wolumenu produkcji energii o 18,6 GWh (-6,6% r/r) spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi, przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych o mocy 91,9 MWp wzrosły w tym okresie o 27,0% r/r do 3,820 mln EUR.
W całym 2022 r. spółka wyprodukowała 121,6 GWh energii elektrycznej wobec 103,3 GWh w 2021 r. (+17,8% r/r), co przełożyło się na rekordowe przychody ze sprzedaży energii w wysokości 35,239 mln EUR w porównaniu z 19,402 mln EUR w 2021 r. (+81,6% r/r).

Oprócz wzrostu przychodów z wytwarzania energii elektrycznej, ponadprzeciętny wzrost odnotowano także w innych obszarach, przede wszystkim w linii biznesowej zajmującej się dystrybucją komponentów,
tj. modułów, falowników i magazynów energii, która przyniosła łącznie przychody w IV kwartale w kwocie 22,617 mln EUR (+159,2% r/r), co przełożyło się na wzrost w całym roku do 58,984 mln EUR (+247,8% r/r).

Nieaudytowany skonsolidowany wynik EBITDA w IV kwartale poprawił się o 17,3% r/r do 1,209 mln EUR, podczas gdy wynik EBIT wzrósł do -0,355 mln EUR z -0,621 mln EUR rok temu. Na kwartalną rentowność spółki wpływ miał wyższy udział niżej marżowych przychodów ze sprzedaży komponentów, utworzenie rezerwy na podatek od nadzwyczajnych dochodów wprowadzony na Węgrzech oraz wzrost zatrudnienia, który jest kluczowy dla wsparcia rozwoju istniejących linii biznesowych oraz nowych obszarów działalności.

W IV kwartale 2022 r. ogólne koszty odsetkowe wzrosły o 34,4% do -2,481 mln EUR, co było spowodowane uplasowaniem przez spółkę w listopadzie 2021 r. zielonych obligacji (EUR 2021/2027) o kuponie 6,50%, których wartość wzrosła w trakcie 2022 r. z 50,0 mln EUR do 77,5 mln EUR, co przełożyło się w IV kwartale na ujemny wynik na poziomie netto w wysokości -3,768 mln EUR (w porównaniu z -0,991 mln EUR straty netto w IV kwartale 2021 r.). Ostatecznie w ostatnim kwartale ubiegłego roku spółka odnotowała ujemny całkowity dochód (TCI) w wysokości -2,081 mln EUR w porównaniu z 0,977 mln EUR w tym samym okresie ubiegłego roku.

W całym 2022 r. spółka odnotowała rekordowe przychody w wysokości 94,223 mln EUR (+159,1%)
i osiągnęła rekordowy wynik EBITDA w wysokości 24,062 mln EUR (+151,1% r/r). Wynik EBIT zmienił się ze straty w wysokości -0,712 mln EUR do zysku w wysokości 14,549 mln EUR. Spółka odnotowała również zysk netto w wysokości 2,785 mln EUR w porównaniu ze stratą w wysokości -6,433 mln EUR
w 2021 r. Podsumowując, TCI za 2022 r. wyniósł 4,277 mln EUR w porównaniu z 2,096 mln EUR rok wcześniej, podczas gdy skorygowany wskaźnik kapitałów własnych wzrósł do solidnego poziomu 29,3%.

Perspektywy

 

Spółka przekroczyła opublikowane wcześniej plany finansowe na 2022 r., które przewidywały wzrost przychodów do poziomu 85,0 mln EUR z 36,4 mln EUR w 2021 r., i wzrost wyniku EBITDA do 24,0 mln EUR z 9,6 mln EUR w 2021 r.

 

Mając na względzie dźwignię operacyjną, którą można zaobserwować we wszystkich liniach biznesowych grupy, Photon Energy oczekuje, że w 2023 r. wypracuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży
na poziomie 150,0 mln EUR (+59,2% r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 29,0 mln EUR (+20,5% r/r).

 

Raport za IV kwartał 2022 r. dostępny jest tutaj.

 

Prezentacja wyników za IV kwartał 2022 r.

Spółka organizuje wideokonferencję w czwartek 16 lutego o godzinie 11:00, podczas której zaprezentuje swoje wyniki za IV kwartał oraz odpowie na pytania. Uczestnicy są proszeni o przesyłanie pytań podczas sesji za pośrednictwem funkcji czatu lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres ir@photonenergy.com.

 

Webcast:

https://www.photonenergy.com/en/photon-energy-group/news/webcast-presentation-of-photon-energy-groups-q4-2022-results.html

 

O Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje
o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 920 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce
i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami
i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się
w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

 

 

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

wróć