Ocieplenie klimatu spowodowało wycofanie się lądolodu z terenu środkowej Wielkopolski około 12.000 lat temu. Przyczyniło się to do powstania sprzyjających warunków dla rozwoju roślinności i – później – pojawienia się pierwszych zwierząt. W ślad za nimi przywędrował człowiek. Pierwsze plemiona koczownicze dotarły na teren środkowej Wielkopolski w starszej epoce kamienia (paleolicie), około roku 8.000 p.n.e. W Zielątkowie znaleziono kamienny grot strzały świadczący o pobycie ludzi w tym okresie. Dalsze znaleziska archeologiczne potwierdzają ciągłość osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Suchy Las. W kilku miejscowościach: Złotnikach, Złotkowie, Zielątkowie, Golęczewie i Suchym Lesie dokonano odkryć z młodszej epoki kamienia (neolitu). W Biedrusku znaleziono ślady osady z epoki brązu, kultury łużyckiej (około 1100-700 p.n.e.), z tego samego okresu, na który datowana jest osada w Biskupinie. Wiele odkryć archeologicznych pochodzi z epoki żelaza. Ślady kultury pomorskiej (550-400 p.n.e.) znaleziono w Biedrusku, Glinnie, Łagiewnikach, Morasku, z okresu lateńskiego (400 p.n.e. – pocz. n.e.) w Glinnie i w Suchym Lesie, z okresu wpływów rzymskich (do roku 400 n.e.) w Chludowie i w Knyszynie. Później, w okresie wędrówek (400-600 n.e.) ludzie zamieszkiwali m.in. Biedrusko.

We wczesnym średniowieczu istniały grody w Złotnikach, Chojnicy i w Glinnie. Grodzisko nad Jeziorem Glinnowieckim, nieopodal nieistniejącej już wsi Glinno, zwane też „szwedzkim szańcem” do dziś wyraźnie widoczne jest w terenie. Tereny dzisiejszej gminy Suchy Las dzieliła losy całej środkowej Wielkopolski. W X wieku znalazła się w państwie Mieszka I. Prawdopodobnie w XI lub XII wieku powstała pierwsza parafia – w Chojnicy. Wieś Chojnica w średniowieczu była czołem opola – główną osadą związku ponad dwudziestu wsi. Wiadomości o wszystkich miejscowościach pojawiają się w źródłach pisanych z XIII – XV wieku. Wtedy to kilka z nich (m.in. Chludowo, a później Biedrusko) nadanych zostało klasztorowi cysterek z Owińsk, natomiast Suchy Las – joannitom z Poznania. W wieku XVI, przy kościołach w Chludowie i w Chojnicy działały szkoły parafialne, a pod koniec tego wieku w Chojnicy także szpital. Rozwój regionu został zahamowany w okresie potopu szwedzkiego, kiedy to przemarsze wojsk zniszczyły okolice. Później, w początku XVIII wieku wiele wsi zostało wyludnionych przez zarazy i morowe powietrze. Taki los spotkał Glinno, Suchy Las, Złotkowo. Dla odbudowy i rozwoju podupadłych wsi, do Suchego Lasu (w 1732 roku) i Złotkowa (w 1751 roku) sprowadzeni zostali osadnicy olęderscy. Kolejne lata to wojna siedmioletnia (1756-63), która naznaczyła okolicę ponownymi przemarszami wojsk, tym razem pruskich i rosyjskich.

Po II rozbiorze Polski, w 1793 roku, teren dzisiejszej gminy wraz z całą Wielkopolską dostał się pod zabór pruski. Panowanie pruskie trwało, z kilkuletnią przerwą od 1807 do 1815 roku, kiedy to poznańskie znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, aż do końca I wojny światowej. Władze pruskie w roku 1797 skonfiskowały majątki cysterek i wiele z ich posiadłości trafiło w ręce berlińskiej rodziny von Treskow. Podobnie, w 1832 roku zaborcy dokonali kasaty zakonu joannitów. Czas zaborów był okresem germanizacji, a dla mieszkańców walki o zachowanie polskości. Na terenie zaboru pruskiego była to walka nie tylko zbrojna i polityczna, ale zwłaszcza walka na polu szkolnictwa, nauki i gospodarki. Z okolic Suchego Lasu pochodziło wielu działaczy niepodległościowych i gospodarczych oraz wybitnych ludzi kultury. Z Zielątkowa pochodzili Bibianna i Jędrzej Moraczewscy. Proboszczem w Chojnicy był ksiądz Bronisław Hertmanowski. Koniec XIX i początek XX wieku był okresem szczególnie intensywnego osadnictwa niemieckiego. Utworzono wtedy wsie wzorcowe w Golęczewie i w Morasku, kolonizacji poddano też Suchy Las, Chludowo, Złotniki. Dla gospodarczego rozwoju okolicy bardzo istotne było zbudowanie i oddanie do użytku, w roku 1879, linii kolejowej Poznań – Piła. Na przełomie wieków na terenie dzisiejszej gminy zaczął rozwijać się drobny przemysł i przetwórstwo: istniały m.in. cegielnia w Jelonku, mleczarnia w Chludowie, młyn parowy w Suchym Lesie.

Na początku XX wieku majątek w Biedrusku wraz z czterema okolicznymi wsiami został zakupiony przez armię pruską, co dało początek budowie „obozu wojskowego”, koszar i rozwojowi poligonu. Fakt ten zaważył na późniejszym rozwoju tego regionu. Okolice Suchego Lasu były areną walk Powstańców Wielkopolskich z załogą koszar w Biedrusku, które zostały zdobyte 28 grudnia 1918 roku. Po odzyskaniu niepodległości utworzono polską administrację. W okresie międzywojennym gmina Piątkowo obejmowała teren całej nieomal dzisiejszej gminy Suchy Las. W Chludowie mieszkał w latach 1922-34 Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji, natomiast w Piątkowie – w latach 1920-39 Feliks Nowowiejski, kompozytor i dyrygent. Pomimo bliskości Poznania, teren miał cały czas charakter rolniczy i tylko istnienie poligonu wyraźnie wyróżniało gminę spośród innych, leżących wokół stolicy województwa. We wrześniu 1939 roku teren gminy został zajęty przez wojska niemieckie. Okres okupacji cechowały terror i represje w stosunku do mieszkańców. Obszar gminy został wyzwolony na przełomie stycznia i lutego 1945 roku przez wojska radzieckie, przy istotnym współudziale mieszkańców. W okresie powojennym, aż do lat osiemdziesiątych okolice Suchego Lasu zachowały swój dawny, rolniczy charakter. Obecny Suchy Las to prężnie rozwijający się region, który czerpie korzyści z bliskości dużego miasta.

Zwiastunem nadchodzących zmian było pojawienie się, w końcu lat osiemdziesiątych, pierwszych inwestorów, a przemiany społeczno – gospodarcze, po roku 1989 na dobre przyspieszyły rozwój gminy, jednocześnie wyzwalając prawdziwy potencjał przedsiębiorczych mieszkańców. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalone przez Radę Gminy oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las” stworzone w roku 1998, determinują kierunki rozwoju. W planach tych wyznaczono tereny pod lokalizację nieuciążliwych usług i handlu, a także budownictwa mieszkaniowego oraz położono szczególny nacisk na ochronę przyrody. Południowa część gminy, z drogą krajową z Poznania do Piły, stanowiącą oś komunikacyjną, rozwija się bardzo dynamicznie. Suchy Las, Jelonek i Złotniki przyciągają kolejnych inwestorów dogodnym położeniem, istniejącą infrastrukturą oraz życzliwością władz gminy. Odwiedzając gminę lub tylko jadąc z Poznania na północ obejrzeć można nowe obiekty, wśród których szczególną uwagę zwracają salony samochodowe, niektóre o bardzo ciekawej architekturze. Oprócz inwestycji najbardziej spektakularnych, znaleźć można nowe przedsiębiorstwa handlowe i usługowe branży budowlanej, ogrodniczej i rolniczej oraz zakłady produkcyjne: poligraficzne, odzieżowe, meblowe. Jednak najistotniejszym czynnikiem zmieniającym obraz gminy stało się wytyczenie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe. To bliskość Poznania, łatwe połączenia komunikacyjne oraz sąsiedztwo terenów przyrodniczych z Górą Moraską oraz lasami porastającymi poligon, stanowiącymi zielone płuca dla całej okolicy przyciągają kolejnych inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i spółdzielnie mieszkaniowe i developerów. W Suchym Lesie powstało Osiedle Poziomkowe o zabudowie wielorodzinnej oraz małe osiedla domów jednorodzinnych. Na polach wsi Złotniki natomiast wybudowano Osiedle Grzybowe mające charakter małego miasteczka z własnym rynkiem i pełną infrastrukturą, zabudowane domami jednorodzinnymi i szeregowymi. Każdego roku powstaje wiele domów i luksusowych rezydencji o bardzo wysokim standardzie użytkowym i oryginalnie zagospodarowanych ogrodach.

Przewiduje się, że tak intensywny rozwój spowoduje zwiększoną migrację ludności z Poznania i wkrótce liczba mieszkańców gminy wzrośnie z dziesięciu do około dwudziestu pięciu tysięcy. Gmina Suchy Las kusi atrakcyjnością terenów, panującym spokojem, dobrze rozwiniętą siecią placówek użyteczności publicznej i konsekwencją rządzących w zagospodarowaniu coraz to nowych obszarów. Takie szybkie przemiany tychże okolic, przy należytej dbałości inwestorów oraz władz gminy, nie są uciążliwe dla środowiska naturalnego. Północna część zachowała swój dawny charakter. W Złotnikach nadal działa Rolniczy Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej, który prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną oraz produkcję rolniczą. Dzisiejsze oblicze gminy tworzą jednak nie tylko nowe inwestycje, ale i instytucje życia kulturalnego. Najdłuższą tradycją poszczycić się może Orkiestra Dęta w Chludowie powstała w 1946 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Jana Chodzidły oraz organisty i kapelmistrza, Tadeusza Kubiaka, który prowadził ją aż do roku 1980. Po kilkunastoletniej przerwie, orkiestra została reaktywowana w roku 1992. Zespół, liczący dziś ponad trzydzieści osób, uświetnia wiele kościelnych uroczystości, występuje też na imprezach gminnych. Tylko o dwa lata krótszą historię ma Biblioteka Gminna utworzona w Suchym Lesie w 1948 roku, a od 1991 nosząca imię Jerzego Mańkowskiego, poznańskiego pisarza i publicysty. Patrona upamiętnia brązowa tablica wmurowana w ścianę budynku Ośrodka Kultury. Biblioteka od roku 1991 stanowi część Ośrodka Kultury; ma bogaty, liczący ponad 37 tysięcy tomów księgozbiór, posiada dwie filie: w Złotnikach i Chludowie. Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las powstał w roku 1991 i od początku swoje działania kieruje w stronę dzieci i młodzieży. Ośrodek prowadzi działalność edukacyjną: pracownie plastyczną i ceramiczną, zespół taneczny, zajęcia teatralne, muzyczne i warsztaty dziennikarskie, popularyzowana jest gra na flażolecie. Od roku 1995 organizowany jest największy gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Reflektory”, w którym uczestniczą uczniowie gminnych szkół. Ośrodek przygotowuje od strony artystycznej gminne imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i lokalnych, m.in. Dni Gminy Suchy Las. Z inicjatywy Ośrodka Kultury wydano monografię gminy Suchy Las, a w latach 1991-95 wydawano comiesięczną „Gazetę Sucholeską”, która po kilku latach nieobecności powróciła w nowej bogatszej szacie graficznej. Gazeta Sucholeska doczekała się również wersji online, dzięki której za pośrednictwem internetu dociera do czytelników na całym świecie. W listopadzie 1994 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, które działa na rzecz mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, a także propaguje wiedzę o historii i zabytkach gminy. Towarzystwo, współpracuje ze szkołami organizując konkursy edukacyjne, a wspólnie z Klubem Garnizonowym w Biedrusku – cykliczny konkurs „Gmina Suchy Las wczoraj i dziś”. Z inicjatywy Towarzystwa otwarto w 1997 roku drogę rowerową Poznań – Chludowo, liczącą 15,7 km, która jest włączona w pierścień dróg okalających Poznań. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las zachęca mieszkańców do aktywnego wypoczynku, organizując liczne rajdy rowerowe, które są także okazją do poznawania ciekawych zakątków gminy. Przy Zespole Szkół w Suchym Lesie w roku 1998 powstał kompleks sportowy, a w nim boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz bieżnie lekkoatletyczne i urządzenia do uprawiania skateboardingu. W Zespole Szkół w Chludowie prowadzone są klasy sportowe specjalizujące się w piłce nożnej i lekkoatletyce. Na terenie gminy Suchy Las działają liczne kluby sportowe propagujące różne dyscypliny. Można także uprawiać jeździectwo i tenis ziemny. Od roku 1994, w Chludowie działa bardzo ciekawe Muzeum Etnograficzne księży Werbistów. W listopadzie 2000 roku powstał przy kościele parafialnym w Suchym Lesie Chór Parafialny, który uświetnia lokalne uroczystości. Gmina Suchy Las może poszczycić się flagą i herbem, nadanymi uroczyście 20. czerwca 1999 roku. Ich opracowanie poprzedzone było długimi studiami heraldycznymi i historycznymi. Insygnia przypominają historyczne związki z kawalerami maltańskimi oraz symbolizują przyrodnicze walory gminy. Na żółtej fladze, przy drzewcu umieszczono czerwony trójkąt – tło dla białego krzyża maltańskiego. Natomiast w herbie, na czerwonym polu, w górnej części znajduje się biały krzyż maltański, a poniżej ułomek czarnej gałęzi z czterema liśćmi dębu i dwoma żołędziami.