Gmina Białaczów położona jest w południowo - wschodniej  części województwa łódzkiego i w południowo – wschodniej części  powiatu opoczyńskiego.
Graniczy z następującymi gminami:

- od północy z gminą Opoczno o powierzchni 1 039 km2 ,

- od północnego zachodu z gminą Sławno o powierzchni 128 km2 ,

- od południowego zachodu z gminą Żarnów – 140,7 km2

- oraz od zachodu z gminą Paradyż o powierzchni 82 km

Gmina zajmuje powierzchnię 11563 ha (114,63 km2), co stanowi 0,63% powierzchni województwa łódzkiego i 11% powierzchni powiatu opoczyńskiego. Pod względem obszaru należy do niewielkich w województwie. Administracyjnie gmina składa się z 14 sołectw: Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Skronina, Sobień, Sędów, Wąglany, Zakrzów, Żelazowice.

Z 6481 ha powierzchni użytków ogółem 5388 ha stanowią użytki rolne (83,1% ogółu użytków). Grunty orne zajmują obszar 4366 ha, sady 37 ha, łąki i pastwiska 986 ha, lasy 4462 ha (40,9%) i pozostały grunty 313 ha. W gminie jest ponad 1297 gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 5 ha.

Zamieszkuje ją 6085 osób (dane z dnia 27.04.2012 r.), a średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 53 osoby na  km2. W ostatnich 30 lat liczba zamieszkujących gminę zmniejszyła się aż o 1238 osób, co daje spadek populacji o 16,9%. W ostatnich latach trend szybkiego zmniejszania się populacji ludności w gminie został znacznie zahamowany.

 

Gospodarka w gminie

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie zarejestrowanych w rejestrze REGON  w końcu 2002 roku wynosiła 219 i od kilku lat jest stabilna. Zauważyć należy, iż na obszarze gminy zdecydowanie przeważa sektor prywatny, w którym działa 212 podmiotów gospodarczych. Większość to podmioty jednoosobowe prowadzące usługi związane z handlem.

Z większych zakładów prowadzących działalność produkcyjną wymienić należy:

- „CERKOLOR” Sp. z o.o. w Parczówku, produkujący listwy wykończeniowe
i galanterię ceramiczną,

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „TARTAK” w Petrykozach.

 Gmina Białaczów jest gminą typowo rolniczą. Na jej terenie w 2002 r., według danych Powszechnego Spisu Rolnego, funkcjonowało 1297 gospodarstw rolnych w tym 1296 gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa te użytkowały 5866,42 ha ogólnej powierzchni, w tym 4837,72 ha użytków rolnych. Większość z nich (63,3 %) stanowiły gospodarstwa o powierzchni do 5 ha.

Gmina jest w 100%  zwodociągowania. W 2002 r. w gminie Białaczów  ogólna długość przewodów wodociągowych wynosiła 80 km. Na  jednego mieszkańca gminy zużycie wody w 2003 r. wyniosło 18m3.

Gospodarka ściekami bytowymi na terenie gminy odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków do szamb przydomowych, które są opróżniane przez firmy prywatne, a następnie przewożone do gminnej oczyszczalni. Część gminy odprowadza ścieki bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej  w północno – zachodniej części Białaczowa i oczyszczalni, która funkcjonuje od  listopada 2004r. Gminna oczyszczalnia „EKOLO-CHIEF” jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną o docelowej przepustowości 315  m3 / dobę.   Planowany termin całkowitego obciążenia oczyszczalni ścieków przypada na
2008–2010 rok. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 100 m3 / dobę.

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Mieszkańcy dla potrzeb gospodarstw domowych korzystają w swych gospodarstwach z gazu bezprzewodowego.

Zaopatrzenie w ciepło jest rozwiązane poprzez lokalne kotłownie dla potrzeb budynków użyteczności publicznej oraz usługowej, natomiast dla budownictwa jednorodzinnego poprzez ogrzewanie piecowe.
Gmina nie posiada na swoim terenie czynnego gminnego wysypiska odpadów. Jest natomiast prowadzona zbiórka odpadów, które następnie są dostarczane na składowisko odpadów w Różanej gm. Opoczno.

Gmina Białaczów intensywnie się rozwija w roku 2003 położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 9,4 km, zaś w roku 2004 – na długości 6,5 km. W Białaczowie wyłożono kostką brukową plac przy urzędzie Gminy oraz chodniki przy Ratuszu.

Zakończono zaplanowane inwestycje takie jak budowę kanalizacji sanitarnej w Białaczowie, Wąglanach, Parczowie, Miedznej Drewnianej, Żelazowicach, Parczówku. Uruchomiono mechaniczo-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 315 m3 na dobę. Dokonano rozbudowy Gimnazjum w Białaczowie, powiększając je tym samym o dwie dodatkowe sale, szatnie i hol, dokonano termomodernizacji budynku szkół w Białaczowie, przeprowadzono remont oraz rozbudowę budynku świetlicy w Białaczowie i Żelazowicach, przeprowadzono remont muszli koncertowej w Białaczowie, wybudowano orlik oraz halę sportową przy Gimnajzum w Białaczowie, wybudowano halę sportową przy Szkole Podstawowej w Petrykozach.

Na kolejne lata Gmina zaplanowała sobie kolejne inwestycje, a mianowicie:

- Przebudowę drogi gminnej klasy D Ossa – Białaczów

- Dalszą budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompowniami ścieków w miejscowościach Petrykozy, Radwan

- Modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej.

 

Oświata, kultura i sport

Dzieci i młodzież z Gminy Białaczów uczą się w szkołach podstawowych w Białaczowie, Petrykozach, Skroninie i Miedznej Drewnianiej oraz w Gimnazjum w Białaczowie. Tych 759 uczniów oraz 87 szećciolatków w klasach zerowych uczy 62 nauczycieli. Około 160 uczniów dowożą 4 autobusy PKS i 1 samochód gminy.

Nad zdrowiem mieszkańców gminy w ośrodku zdrowia w Białaczowie i w Petrykozach czuwa 2 lekarzy (w tym pediatra), 1 stomatolog oraz łącznie 6 pielęgniarek. Chorzy mogą korzystać z apteki przy ośrodku zdrowia w Białaczowie oraz punktu aptecznego w Petrykozach.

Na terenie Gminy działalnością kulturalną zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich w Skroninie, Wąglanach, Parczowie, Żelazowicach, Białaczowie i Sobieniu. W KGW nie tylko kultywuje się tradycje ludowe, prowadzony jest również konkurs poezji „Szukamy talentów wsi”. Młodzież czas wolny może spędzać w świetlicach wiejskich, które działają w 12 miejscowościach i wyposażone są w sprzęt telewizyjny i stoły do tenisa. Dostęp do literatury zapewniają dwie biblioteki: Biblioteka Gminna w Białaczowie i jej filia w Petrykozach.